Detské oblečenie Bebakids
MENU
Detské oblečenie Bebakids


Reklamačný poriadok

Článok I.  Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 582 568 v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho – www.bebakids.sk. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom reklamačného poriadku predávajúceho.Článok II.  Výklad pojmov

Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá, IČO: 46 5825 568, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 31590/R.

Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako podnikateľ kúpila tovar za účelom jeho ďalšieho predaja alebo použitia v súlade s predmetom podnikania a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vráteným kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
Odborným posúdením sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Článok III. Zodpovednosť za vady

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ak sa nejedná o spotrebný tovar). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba je 24 mesiacov.

Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok IV.  Záručné podmienky

Reklamácie sa vzťahujú len na tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť a stav tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Predávajúci odporúča Kupujúcemu pri preberaní doručovaného tovaru, v prípade zistenia zjavných vád / zjavného poškodenia doručovanej zásielky, aby priamo na mieste prevzatia tovaru požiadal dopravcu o spísanie reklamačného protokolu o povahe poškodenia zásielky, tzn. o nekompletnosti zásielky, o mechanickom poškodení tovaru alebo obalu, príp. iných zjavných vadách. Dopravca je povinný za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho vyhotoviť reklamačný protokol o povahe a rozsahu poškodenia zásielky v prípade zistenia zjavných vád zásielky.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí a reklamácie na chýbajúci alebo nesprávne dodaný druh tovaru, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca.

V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim, resp. výrobcom, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.

Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá jeho používania, tovar užívať predpísaným spôsobom, k účelu a za podmienok, pre ktoré je tovar určený a ošetrovať ho v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a určením.

Záruka sa nevzťahuje najmä:
–      na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
–      na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
–      na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru,
–      na vady spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
–      na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
–      na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
–      na vady spôsobené opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
–      na vady spôsobené prírodnými živlami,
–      na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
–      na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
–      na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
–      na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
–      ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá  zľava z ceny tovaru,
–      ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

Článok V.  Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť:
a/ v sídle predávajúceho alebo na inej adrese oznámenej mu predávajúcim (na základe požiadavky kupujúceho),
b/ právo na opravu (odstránenie) vady – v najbližšom autorizovanom stredisku k  svojmu bydlisku. Informácie o  autorizovaných  servisných strediskách   poskytne   predávajúci kupujúcemu na základe vyžiadania písomne alebo na tel. č. 0918/451 913.

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť osobne odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou), do miesta uvedeného v bode 1.   tohto článku. Ak povaha tovaru neumožňuje doručiť tovar predávajúcemu alebo do autorizovaného servisného strediska, má kupujúci právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo sa dohodnúť s predávajúcim o spôsobe prepravy tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie čitateľne vyplní reklamačný formulár – reklamáciu, v ktorom presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie a v prípade potreby údaje uvedené v bode 9. tohto článku. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou). Reklamačný protokol kupujúci odovzdá, príp. zašle predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom a príslušnými dokladmi. Vzor reklamačného protokolu je zverejnení na internetovej stránke predávajúceho www.bebakids.sk.

Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu na adresu: BEBAKIDS, OC RGB Liptov, Kamenné pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš. Kupujúci je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu dodaného tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu alebo autorizovanému stredisku. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu príp. servisnému stredisku, sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď bol vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi doručený predávajúcemu príp. servisnému stredisku.

V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Reklamácia hardware a software tovaru

Ak tovar určený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uplatnení reklamácie alebo ich odstrániť pred doručením vadného tovaru na reklamáciu. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových kódov kupujúcim.
Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim príp. autorizovaným servisným strediskom a kupujúci na výzvu predávajúceho neoznámi prístupové kódy, tovar doručený na reklamáciu bude vrátený bez opravy a reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Ak pri vybavovaní reklamácie počítača predávajúci alebo autorizované servisné stredisko zistí, že v počítači je nainštalovaný nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

Predávajúci ani záručný servis nezodpovedajú za poškodenie dát a programov v reklamovanom tovare. V tejto súvislosti kupujúcemu doporučujeme vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.

Článok VI.  Vybavenie reklamácie

Pri osobnom reklamovaní tovaru vydá zamestnanec predávajúceho alebo iná ním určená osoba kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).

O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, príp. dopravnou spoločnosťou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.
 Kupujúci má právo podať sťažnosť, resp. iný podnet kupujúcemu zaslaním e-mailu na adresu: bebakids@bebakids.sk

Článok VII.  Spôsoby vybavenia reklamácie

V prípade, ak kupujúcemu nebolo dodané správne množstvo tovaru (podľa zmluvy), prípadne ak tovar nie je kompletný, predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru. V prípade dodania nesprávneho druhu tovaru, dodá predávajúci kupujúcemu tovar dohodnutého druhu, pričom kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar nesprávneho druhu (vymieňaný tovar) v stave v akom ho prevzal.

Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

Pokiaľ sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a bola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou z kúpnej ceny.

Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
–      ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
–      ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
–      ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
–      predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30 – dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
–      odovzdaním opraveného tovaru,
–      výmenou tovaru,
–      vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
–      vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
–      písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
–      odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa Zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.  Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 09. 2018.
 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Liptovskom  Mikuláši, dňa 26.10.2022