Detské oblečenie Bebakids
MENU
Detské oblečenie Bebakids

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky www.bebakids.sk

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.bebakids.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

 1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 4. Predávajúcim je eGRADE s.r.o., so sídlom SNP 77, 916 01 Stará Turá, Slovensko,IČO: 46 582 568, IČ DPH:SK202 3463 772, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 31590/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.bebakids.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
 5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
  a) kontaktné telefónne číslo:(+421) 918 451 913v pracovných dňoch medzi 09:00 a 16:00 hod.
  b) e-mail: bebakids@bebakids.sk
  c) bankové spojenie: IBAN : SK11 1100 0000 0029 4700 2120
 SWIFT : TATRSKBX
  **Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!
 6. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 7. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
 8. Službou je každý produkt zverejnený na Internetovom obchode.
 9. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Hurbanova 59, 911 01 Trenčín), Odbor výkonu dozoru, tel. č 032/640 01 09.

Čl. II
Informácie o tovare a cene

 1. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

Čl. III
Objednávka tovaru

 1. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu tovaru, obchodné podmienky a reklamačné podmienky Internetového obchodu.
 2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a výslednú cenu tovaru.
 3. Pred potvrdením objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.
 4. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:
  a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu,
  b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,
  c) telefonickej objednávky.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim označené napríklad ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
 4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. V
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, v ktorého prípade išlo o zjavný omyl, alebo u ktorého došlo k výraznej zmene kúpnej ceny alebo je tovar nedostupný, nebude zo strany predávajúceho bez výslovného predchádzajúceho súhlasu kupujúceho k zmene objednávky, kupujúcemu dodaný.

2.Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

Čl. VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 19 ods.1  zákona č. 108/2024 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V súlade so zákonom č. 108/2024 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),
  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý aj vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie
  hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:
  a) je v pôvodnom stave,
  b) nejaví známky používania a opotrebovania,
  c) je nepoškodený,
  d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu Predávajúceho, prípadne odoslaním vyplneného formulára ktorý je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je možné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
 6. Kupujúci vloží do balíka nepoškodený tovar s pôvodnými visačkami alebo v originálnej krabici výrobcu. Predávajúci odporúča kupujúcemu priložiť do balíka, ktorým zasiela tovar späť predávajúcemu, kópiu písomného odstúpenia od zmluvy z dôvodu správnej identifikácie tovaru a kupujúceho, čím kupujúci prispeje k urýchleniu vybavenia odstúpenia od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR bez DPH.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknutý  zákon č. 108/2024 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 22 ods. 3 Zákona č. 108/2024 Z. z. v platnom znení, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 9. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy, tzn. odstúpenia od zmluvy v prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku, bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.
 10. 10. Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu.

Čl. VII
Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo telefonicky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. VIII
Platobné podmienky

 1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:
  a) Platba prostredníctvom platobnej brány CardPay – platba vykonaná prostredníctvom platobnej karty.
  b) Dobierka – najčastejší spôsob platby, kedy Kupujúci uhrádza objednávku priamo kuriérovi.
  c) Prevodom/vkladom na bankový účet Predávajúceho – platba prostredníctvom vkladu/prevodu na bankový účet Predávajúceho. Variabilný symbol je číslo objednávky.
 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov.
 3. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
 4. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.
 5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Čl. IX
Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo dňom prijatia platby na bankový účet.
 2. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne (do 5 pracovných dní). Ak je tovar skladom, je expedovaný bezodkladne v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00-17:00.
 3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru nie je Predávajúci schopný dodať Kupujúcemu objednaný tovar v  lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo umožniť Kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Kupujúci môže v zmysle čl. VII ods. 1 obchodných podmienok objednávku stornovať a v prípade, ak Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, resp. stornovania objednávky Kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa objednávke nachádza len jeden tovar.
 5. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a s dopravcom spísať tzv. škodový zápis.
 6. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

Čl. X
Ochrana a spracovanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom registrácie Kupujúceho v Internetovom obchode, za účelom odberu noviniek, spracúvania Cookies, vystavení klubovej karty vernostného programu BebaKids Klub a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ a kontaktné telefónne číslo.
 4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov a pre účely odberu noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas najviac na obdobie 4 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
 5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, spoločnosti poskytujúcej pôžičku a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
 6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese Predávajúceho.
 7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.
 8. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.
 9. Predávajúci je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod zapojený. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých Kupujúcich, ktorí vyjadrili svoj súhlas s odberom noviniek. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je Predávajúci zaradený do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy Kupujúci odvolá svoj súhlas s odberom noviniek voči Predávajúcemu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je Kupujúcemu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Článok XII
Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
  3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
  4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. septembra 2018.
  5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V Starej Turej, dňa 1.7.2024